تعرفه های گمرکی

 

جدول تعرفه گمرکی و حقوق و عوارض گمرکی

 

کتاب مقررات صادرات و واردات ( ماخذ: سازمان توسعه و تجارت ج.ا.ایران )        دانلود