Contact us : 00987136360779

قواعد اینکوترمز

نویسنده : مدیر سایت    
چهار شنبه 9 خرداد 1397      بازدید: 24733     زبان : فارسی     چاپ

فایل آموزشی اینکوترمز 2020 را از اینجا دانلود کنید .

 

ویژه ی همه ی روش های حمل

ویژه حمل دریایی

ویژه ی همه ی روش های حمل

 

DDP

DAP

DAT

CIP

CPT

CIF

CFR

FOB

FAS

FCA

EXW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارگیری در محل فروشنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل تا محل مقرر/بندر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوارض و حقوق گمرکی صادرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل به بندرگاه صادر کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بارگیری در بندر صادر کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل به بندر گاه وارد کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه های بارگیری بندر مقصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمل بار به مقصد خریدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقوق و عوارض گمرکی در مقصد

                                توافقی                        فروشنده                     خریدار      

 

روش‌های خرید کالا و حمل‌ ونقل عمومی

      اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی معادل فارسی عبارت  International Commerce Terms (به اختصار Incoterms یا همان اینکوترمز) است. اینکوترمز که به هدف پیشگیری از به وجود آمدن اختلاف میان تجار طراحی شده است، در سال 1936 توسط اتاق جهانی بازرگانی و شامل تنها 6 قاعده ی خرید و فروش وضع شد. این قوانین طی سالیان با توجه به نیاز دنیای تجارت بروز رسانی شده است و آخرین بازنگری آن در سال 2020 صورت گرفته است.

اینکوترمز 2020 شامل قواعدی است که بدین صورت در دو طبقه ی اصلی می گنجد:

گروه اول، شامل هفت قاعده که در تمام روش های حمل قابل استفاده است: DAP-DAT-CIP-CPT-FCA-EXW-DDP

گروه دوم، شامل چهار قاعده که ویژه ی حمل دریایی هستند: CIF- CFR- FOB-FAS

 

جدول زیر شامل نام کامل و ترجمه ی اسامی اولیه هرکدام از یازده قاعده می باشد.

  تحویل کالا در محل کار (کارخانه)

  Ex-work

EXW

E

  تحویل کالا در محل تعیین شده به حمل کننده

  Free Career

FCA

F

  تحویل کالا در کنار کشتی

  Free Alongside Ship

FAS

  تحویل کالا روی عرشه کشتی

  Free on Board

FOB

  ارزش کالا و کرایه تا بندر مقصد

  Cost and Freight

CFR

C

  ارزش کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد

  Cost, Insurance and Freight

CIF

  پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

  Carriage Paid To

CPT

  پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد

  Carriage and Insurance Paid To

CIP

  تحویل کالا در پایانه ی حمل

  Delivered at Terminal

DAT

 D

  تحویل کالا در محل مقرر در مقصد

  Delivered at Place

DAP

  تحویل کالا در مقصد با ترخیص و پرداخت حقوق گمرکی

  Delivered Duty Paid

DDp

 

دسته بندی دیگر برای مطالعه ی قاعده های مختلف اینکوترمز به این ترتیب می باشد:

 

گروه مخفف اصطلاح Ex- Works  تحویل کالا در نقطه حرکت در مبدأ

تحویل کالا در نقطه حرکت در مبدأ: در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

     

 گروه F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ    

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

 

FCA: مخفف (Free Carrier)

 • تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما)
 • با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد
 • هزینه حمل و بیمه با خریدار است.
 • عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً) است

 

FAS: مخفف (Free Alongside Ship)

 • تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
 • محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر
 • هزینه حمل و بیمه با خریدار است
 • عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است

 

FOB: مخفف  (Free On Board)

 • تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
 • فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است.
 • هزینه حمل و بیمه با خریدار است
 • عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است

 

    گروه C تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

 

CFR : مخفف (Cost and Freight)

 • هزینه و کرایه حمل تا مقصد همان C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی
 • کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد
 • هزینه بیمه با خریدار است
 • هزینه حمل با فروشنده‌است
 • عقد قراردادبیمه با خریدار است
 • عقد قرارداد حمل با فروشنده است

 

CIF: مخفف (Cost, Insurance and Freight)

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد مخصوص حمل دریایی می‌باشد

کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد.

 هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است

 عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است

 

CPT: مخفف (Carriage Paid To)

 • تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
 • حمل مرکب ولی بیشتر برای راه های زمینی یا هوایی استفاده می‌شود
 • ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد
 • هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد
 • هزینه بیمه خریدار و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است

 

CIP: مخفف (Carriage and Insurance Paid to)

 • تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد روش حمل مرکب می‌باشد.
 • ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد
 • هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است
 • عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است
 • عقد قرارداد بازرسی با خریدار است

 

   گروه D  تحویل کالا در مقصد

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

 

DAF: مخفف (Delivered At Frontier)

تحویل در مرز (مرز تعیین شده): به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌ونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

 

DES: مخفف (Delivered Ex Ship)

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد): فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

 

DEQ: مخفف (Delivered Ex Quay)

تحویل در اسکله (در مقصد): فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

 

DDU: مخفف (Delivered Duty Unpaid)

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

 

DDP: مخفف (Delivered Duty Paid)

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

(DTC)شرکت دیده بان تجارت

ترخیص کالا

واردات

صادرات

ترانزیت

مشاوره گمرکی

حمل و نقل بین المللی