مشاوره گمرکی رایگان: 07136360779
کالاهای مشمول استاندارد اجباری
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 7 خرداد 1396      بازدید: 21874     زبان : فارسی     چاپ

 

 فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سال 1397- در اجراي مصوبات شورايعالي استاندارد در سالهاي گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذيل ماده 14 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 كيفيت مواد و كالاهاي
وارداتي بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ايمني ،بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي معتبر و ضوابط فني مورد قبول
 . سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي و اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي كند
از سازمان ملي استاندارد ايران (Certificate of Conformity) COC - ورود كالاهاي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري به كشور موكول به اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق
 . مي گردد
تذكرات:
تذكر 1: واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانوني را مراعات ننمايند وفق بند 7و 8 ذيل ماده 40 ،مواد 44
و 45 و 46 و 47 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد مي گردد.
تذكر 2: علامت ستاره در مقابل هر كالا نشان دهنده آن است كه از آن شماره تعرفه فقط همان كالا مشمول استاندارد اجباري مي باشد.
تذكر 3: در صورتي كه كالايي در شماره تعرفهاي، مشمول استاندارد اجباري باشد، به هر دليلي كالا بر اساس تعرفه ديگري اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباري مي باشد.
در اين حالت ، ادارات كل استاندارد مكلفند پس از تعيين ماهيت (عندالزوم) بر اساس طبقه كالايي نسبت به انجام فرايند ارزيابي انطباق اقدام نمايند و به گمرك مربوطه اعلام نمايند كالاي ارجاعي
مشمول رعايت مقررات استاندارد اجباري مي باشد تا در صورت صلاحديد اقدامات لازم بعدي جهت اصلاح تعرفه صورت پذيرد.
تذكر 4 : از فصل 29 فقط گازهاي خنك كننده ( گازهاي مبرد) مورد مصرف در محصولات تهويه مطبوع و يخچالها و انواع مواد اطفاء حريق ( از قبيل پودر، كف، گاز، گاز كربنيك، هالو كربن ها و ...)
مورد مصرف در كپسولهاي آتش نشاني مشمول استاندارد اجباري ميباشند.

تذكر 5 : انواع كنسروهاي مواد غذايي و كمپوتها مشمول استاندارد اجباري براي واردات ميباشند. 

تذكر 6 : ماشين هاي راه سازي و معدني و قطعات يدكي آنها (به استثناء موتورهاي ديزلي آنها) مشمول استاندارد اجباري نميباشند.
تذكر 7 : بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب سال 1389 : منظور از خودرو انواع سواري، وانت، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كشنده(
تريلر و لوكوموتيو) و موتورسيكلت مي باشد.

صادر و (Certificate of Inspection) COI تذكر 8 :كالاهايي كه در داخل كشور" غير قابل آزمون " مي باشند، الزاماً بايد در مبداء بازرسي و توسط شركت هاي بازرسي براي آنها گواهينامه
ارائه گردد.
تذكر 9 : براي كالاهايي كه" مدت زمان آزمون آنها طولاني " مي باشند ، به منظور جلوگيري از رسوب كالا در گمركات كشور و افزايش رتبه كشور در تجارت فرامرزي بهتر است در مبداء بازرسي و
صادر و ارائه گردد. (Certificate of Inspection) COI توسط شركت هاي بازرسي براي آنها گواهينامه
تذكر 10 : كالاهاي مشمول تذكر 8 و 9 ( غير قابل آزمون و مدت آزمون طولاني ) در مقابل هر كالا در فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي واردات با توضيح يا ستاره قرمز (*) مشخص
شده است.
تذكر 11 : اقلام نامبرده در فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري "نصب بر چسب انرژي"، علاوه بر رعايت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعايت معيار و مشخصات فني مصرف انرژي بوده
و بايستي داراي برچسب انرژي باشند.
تذكر 11 - الف) برچسب انرژي جزء نشانه گذاري كالا محسوب مي شود و بايد بر روي كالا نصب شود (برچسب انرژي بايد بر اساس استاندارد ملي مربوطه و بدون حك لوگوي سازمان ملي
استاندارد ايران در آن باشد).
ممنوع مي باشد. B تذكر 11 - ب) واردات لوازم و تجهيزات برقي مشخص شده در فهرست مذكور با رتبه انرژي پايين تر از
تذكر 12 : رعايت معيار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب براي ماشين هاي لباسشويي برقي خانگي وارداتي بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 18614 الزامي مي باشد.
تذكر 12 – الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه گذاري كالا محسوب مي شود و بايد بر روي كالا نصب شود (برچسب مصرف آب بايد بر اساس استاندارد ملي 18614 و بدون حك لوگوي
سازمان ملي استاندارد ايران در آن باشد).
تذكر 13 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه تايرهاي خودرو در اداره كل استاندارد استان، نبايد بيشتر از يك سال از زمان توليد آنها گذشته باشد.
تذكر 14 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه مواد اوليه غذايي در اداره كل استاندارد استان، بايد حداقل يك دوم از مدت اعتبار مصرف آنها ( از تاريخ توليد تا تاريخ انقضاء) باقي مانده باشد.( مانند
چاي بسته بندي نشده و انواع مواد غذايي فله اي )
در اداره كل استاندارد استان ، بايد حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف كالا باقي مانده باشد (محصول (finished product ) تذكر 15 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه محصول غذايي فرايند شده
غذايي فرايند شده ،كالايي است كه به عنوان محصول نهايي و آماده مصرف وارد كشور شده و به طور مستقيم در سطح عرضه توزيع مي گردد مانند برنج در بسته بنديهاي آماده عرضه به بازار).
1396/4/ 60 مورخ 8 / تذكر 16 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه باطري خودرو در اداره كل استاندارد استان، نبايد بيشتر از چهار ماه از زمان توليد آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره 83372
وزارت صنعت، معدن و تجارت).

سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقي مانده باشد.
تذكر 17 - الف ) در صورتي كه زمان ماندگاري باقيمانده اختلافي كمتر از 5 درصد "مدت زمان ماندگاري" با مدت زمان مقرر در تذكرات 13 و 14 و 15 و 16 و 17 داشته باشد، پس از طرح در كميته
فني استاني و طي تشريفات مربوطه ، فرآيند ارزيابي انطباق صورت مي پذيرد.
تذكر 17 - ب ) چنانچه فاصله بين تاريخ قبض انبار، تاريخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره كل استاندارد طولاني بوده و طولاني شدن فرآيند مذكور خارج از حيطه و اختيار واردكننده باشد و
مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهاي مربوطه و يا وفق دستورالعمل هاي درون سازماني جهت توزيع و فروش در محدوده زماني مذكور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر
ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي بررسي و نتيجه به اداره كل اعلام مي گردد.
تذكر 18 : واردات چاي سياه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 623 مجاز مي باشد.
تذكر 19 : واردات روغن زيتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 1446 مجاز مي باشد.
تذكر 20 : آزمون فلزات سنگين گندم فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 12968 مجاز مي باشد.
انجام گردد. HPLC تذكر 21 : آزمون مايكوتوكسين ها فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 5925 مجاز مي باشد و آزمون بايد بر اساس روش
ارائه گردد. ( COI) تذكر 22 : جهت آزمونهاي آنتي اكسيدان در انواع روغن خوراكي بايد گواهي بازرسي مبداء
تذكر 23 : آزمون ويژگي ها در مواد غذايي شامل آزمونهاي فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، بسته بندي و بيولوژي مي باشد.
95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران از ثبت سفارش و ورود كالاهاي مستعمل مشمول مقررات استاندارد /7/ 95 مورخ 17 /210/ تذكر 24 : بر اساس بخشنامه شماره 44253
اجباري از تاريخ ياد شده ممانعت بعمل ميآيد.
تذكر 25 : در خصوص خودروهاي مستعمل كه داراي مجوز بند ث ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور يا داراي مجوزهاي موردي مصوب هيئت محترم وزيران هستند، ارزيابي
انطباق انجام مي گردد.
تذكر 26 : نظر به اينكه برخي از مخازن تحت فشار(از قبيل ديگهاي بخار و ديگهاي آب گرم و ... ) بايد در حين ساخت مورد بازرسي قرار گيرند، ارائه گواهينامه بازرسي ( منضم به گزارش بازرسي
حين ساخت) در مبداء براي آنها الزامي مي باشد و براي ساير مخازن تحت فشار (از قبيل سيلندرهاي آتش خاموش كن، سيلندرهاي گاز اكسيژن و ...) نيز به دليل انجام آزمون هاي مخرب ، توصيه
مي گردد ،گواهينامه بازرسي در مبداء دريافت و ارائه گردد.
تذكر 27 : نظر به اينكه وسايل شهربازي نيمه سنگين و سنگين و كابل راه ها (بالابرهاي كابلي - تله كابين و تله سييژ) بايد در حين ساخت مورد بازرسي قرار گيرند، ارائه گواهينامه بازرسي ( منضم
به گزارش بازرسي حين ساخت) در مبداء براي آنها الزامي مي باشد.
تذكر 28 : انواع لوازم و وسايل برقي خانگي و ابزارهاي برقي دستي بايد از نظر ايمني الكتريكي هم آزمون گردند.
635 مجاز مي باشد. - تذكر 29 : واردات پريزها و دو شاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 1
تذكر 30 : به دليل ممنوعيت واردات لوازم برقي خانگي و كالاي انفورماتيك اداري كه با مشخصات شبكه برق ايران (ولتاژ 220 ولت و فركانس 50 هرتز) مطابقت ندارند، فرايند ارزيابي انطباق آنها انجام نمي گردد. 

 تذكر 31 : به دليل ممنوعيت واردات لامپهاي التهابي رشتهاي بالاي 40 وات بر اساس قانون مصوب مورخ 9
1391/03/16 )، فرايند ارزيابي انطباق آنها انجام نمي گردد.
تذكر 32 : كالاهاي وارداتي بايد از نظر الزامات نشانه گذاري انطباق كامل با استاندارد ملي يا استاندارهاي مورد قبول داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاري، مطابق رويه ها و دستورالعمل هاي
درون سازماني اقدام مي گردد.
تذكر 33 : فهرست كالاهاي وارداتي كه بايد دستورالعمل فارسي (يا انگليسي) همراه داشته باشند و فهرست طبقه بندي كالاها در انتهاي اين فهرست آورده شده است.
تذكر 34 : فهرست كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري ، فهرست استانداردها و ضوابط فني مورد قبول سازمان ، فهرست كالاهاي مشمول ارائه دستورالعمل فارسي ( انگليسي) ، فهرست
خودروهاي سبك ، سنگين ، موتورسيكلت ها ، تراكتورهاي كشاورزي ، تايرهاي خودرو، تايرهاي موتورسيكلت، تايرهاي دوچرخه و باتري خودرو وارداتي داراي تاييد نوع صادره از سازمان ملي
استاندارد ايران ، فهرست كالاهاي مشمول اجراي مقررات برچسب انرژي ، فهرست تجهيزات الكترونيكي وارداتي داراي تاييديه آزمون هاي مخرب و ...... بر روي پرتال سازمان ملي استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir 
قسمت صادرات و واردات قابل دسترسي ميباشد.

کتاب کامل فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت قوانین استاندارد اجباری سال 1397از اینجا دانلود کنید