Contact us : 00987136360779

کالاهای مشمول استاندارد اجباری

نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 7 خرداد 1396      بازدید: 32539     زبان : فارسی     چاپ

 

 فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری

دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سال 1397- در اجراي مصوبات شورايعالي استاندارد در سالهاي گذشته و به استناد مفاد تبصره 2 ذيل ماده 14 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396 كيفيت مواد و كالاهاي
وارداتي بر حسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ايمني ،بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي بايد با استانداردهاي ملي و يا استانداردهاي معتبر و ضوابط فني مورد قبول
 . سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباري براي كالاهاي وارداتي و اولويت مواد و كالاها را شوراي عالي استاندارد تعيين مي كند
از سازمان ملي استاندارد ايران (Certificate of Conformity) COC - ورود كالاهاي مشمول اجراي مقررات استاندارد اجباري به كشور موكول به اخذ گواهينامه ارزيابي انطباق
 . مي گردد
تذكرات:
تذكر 1: واردكنندگان كالاهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري ملزم به رعايت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانوني را مراعات ننمايند وفق بند 7و 8 ذيل ماده 40 ،مواد 44
و 45 و 46 و 47 قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد با آنها برخورد مي گردد.
تذكر 2: علامت ستاره در مقابل هر كالا نشان دهنده آن است كه از آن شماره تعرفه فقط همان كالا مشمول استاندارد اجباري مي باشد.
تذكر 3: در صورتي كه كالايي در شماره تعرفهاي، مشمول استاندارد اجباري باشد، به هر دليلي كالا بر اساس تعرفه ديگري اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباري مي باشد.
در اين حالت ، ادارات كل استاندارد مكلفند پس از تعيين ماهيت (عندالزوم) بر اساس طبقه كالايي نسبت به انجام فرايند ارزيابي انطباق اقدام نمايند و به گمرك مربوطه اعلام نمايند كالاي ارجاعي
مشمول رعايت مقررات استاندارد اجباري مي باشد تا در صورت صلاحديد اقدامات لازم بعدي جهت اصلاح تعرفه صورت پذيرد.
تذكر 4 : از فصل 29 فقط گازهاي خنك كننده ( گازهاي مبرد) مورد مصرف در محصولات تهويه مطبوع و يخچالها و انواع مواد اطفاء حريق ( از قبيل پودر، كف، گاز، گاز كربنيك، هالو كربن ها و ...)
مورد مصرف در كپسولهاي آتش نشاني مشمول استاندارد اجباري ميباشند.

تذكر 5 : انواع كنسروهاي مواد غذايي و كمپوتها مشمول استاندارد اجباري براي واردات ميباشند. 

تذكر 6 : ماشين هاي راه سازي و معدني و قطعات يدكي آنها (به استثناء موتورهاي ديزلي آنها) مشمول استاندارد اجباري نميباشند.
تذكر 7 : بر اساس تبصره 2 ماده 2 قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب سال 1389 : منظور از خودرو انواع سواري، وانت، اتوبوس، ميني بوس، كاميون، كشنده(
تريلر و لوكوموتيو) و موتورسيكلت مي باشد.

صادر و (Certificate of Inspection) COI تذكر 8 :كالاهايي كه در داخل كشور" غير قابل آزمون " مي باشند، الزاماً بايد در مبداء بازرسي و توسط شركت هاي بازرسي براي آنها گواهينامه
ارائه گردد.
تذكر 9 : براي كالاهايي كه" مدت زمان آزمون آنها طولاني " مي باشند ، به منظور جلوگيري از رسوب كالا در گمركات كشور و افزايش رتبه كشور در تجارت فرامرزي بهتر است در مبداء بازرسي و
صادر و ارائه گردد. (Certificate of Inspection) COI توسط شركت هاي بازرسي براي آنها گواهينامه
تذكر 10 : كالاهاي مشمول تذكر 8 و 9 ( غير قابل آزمون و مدت آزمون طولاني ) در مقابل هر كالا در فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري براي واردات با توضيح يا ستاره قرمز (*) مشخص
شده است.
تذكر 11 : اقلام نامبرده در فهرست كالاهاي مشمول استاندارد اجباري "نصب بر چسب انرژي"، علاوه بر رعايت استاندارد مورد قبول مرتبط، ملزم به رعايت معيار و مشخصات فني مصرف انرژي بوده
و بايستي داراي برچسب انرژي باشند.
تذكر 11 - الف) برچسب انرژي جزء نشانه گذاري كالا محسوب مي شود و بايد بر روي كالا نصب شود (برچسب انرژي بايد بر اساس استاندارد ملي مربوطه و بدون حك لوگوي سازمان ملي
استاندارد ايران در آن باشد).
ممنوع مي باشد. B تذكر 11 - ب) واردات لوازم و تجهيزات برقي مشخص شده در فهرست مذكور با رتبه انرژي پايين تر از
تذكر 12 : رعايت معيار مصرف آب و نصب برچسب مصرف آب براي ماشين هاي لباسشويي برقي خانگي وارداتي بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 18614 الزامي مي باشد.
تذكر 12 – الف) برچسب مصرف آب جزء نشانه گذاري كالا محسوب مي شود و بايد بر روي كالا نصب شود (برچسب مصرف آب بايد بر اساس استاندارد ملي 18614 و بدون حك لوگوي
سازمان ملي استاندارد ايران در آن باشد).
تذكر 13 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه تايرهاي خودرو در اداره كل استاندارد استان، نبايد بيشتر از يك سال از زمان توليد آنها گذشته باشد.
تذكر 14 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه مواد اوليه غذايي در اداره كل استاندارد استان، بايد حداقل يك دوم از مدت اعتبار مصرف آنها ( از تاريخ توليد تا تاريخ انقضاء) باقي مانده باشد.( مانند
چاي بسته بندي نشده و انواع مواد غذايي فله اي )
در اداره كل استاندارد استان ، بايد حداقل دو سوم از مدت اعتبار مصرف كالا باقي مانده باشد (محصول (finished product ) تذكر 15 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه محصول غذايي فرايند شده
غذايي فرايند شده ،كالايي است كه به عنوان محصول نهايي و آماده مصرف وارد كشور شده و به طور مستقيم در سطح عرضه توزيع مي گردد مانند برنج در بسته بنديهاي آماده عرضه به بازار).
1396/4/ 60 مورخ 8 / تذكر 16 : هنگام پذيرش و ثبت اظهارنامه باطري خودرو در اداره كل استاندارد استان، نبايد بيشتر از چهار ماه از زمان توليد آنها گذشته باشد (طبق بخشنامه شماره 83372
وزارت صنعت، معدن و تجارت).

سوم از مدت اعتبار مصرف آنها باقي مانده باشد.
تذكر 17 - الف ) در صورتي كه زمان ماندگاري باقيمانده اختلافي كمتر از 5 درصد "مدت زمان ماندگاري" با مدت زمان مقرر در تذكرات 13 و 14 و 15 و 16 و 17 داشته باشد، پس از طرح در كميته
فني استاني و طي تشريفات مربوطه ، فرآيند ارزيابي انطباق صورت مي پذيرد.
تذكر 17 - ب ) چنانچه فاصله بين تاريخ قبض انبار، تاريخ اظهار و ارجاع اظهارنامه به اداره كل استاندارد طولاني بوده و طولاني شدن فرآيند مذكور خارج از حيطه و اختيار واردكننده باشد و
مدت زمان مناسب تا زمان انقضاء بر اساس استانداردهاي مربوطه و يا وفق دستورالعمل هاي درون سازماني جهت توزيع و فروش در محدوده زماني مذكور وجود داشته باشد، موضوع در دفتر
ارزيابي كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي بررسي و نتيجه به اداره كل اعلام مي گردد.
تذكر 18 : واردات چاي سياه فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 623 مجاز مي باشد.
تذكر 19 : واردات روغن زيتون فقط در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 1446 مجاز مي باشد.
تذكر 20 : آزمون فلزات سنگين گندم فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 12968 مجاز مي باشد.
انجام گردد. HPLC تذكر 21 : آزمون مايكوتوكسين ها فقط بر اساس استاندارد ملي ايران به شماره 5925 مجاز مي باشد و آزمون بايد بر اساس روش
ارائه گردد. ( COI) تذكر 22 : جهت آزمونهاي آنتي اكسيدان در انواع روغن خوراكي بايد گواهي بازرسي مبداء
تذكر 23 : آزمون ويژگي ها در مواد غذايي شامل آزمونهاي فيزيكي، شيميايي، ميكروبي، بسته بندي و بيولوژي مي باشد.
95 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران از ثبت سفارش و ورود كالاهاي مستعمل مشمول مقررات استاندارد /7/ 95 مورخ 17 /210/ تذكر 24 : بر اساس بخشنامه شماره 44253
اجباري از تاريخ ياد شده ممانعت بعمل ميآيد.
تذكر 25 : در خصوص خودروهاي مستعمل كه داراي مجوز بند ث ماده 30 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور يا داراي مجوزهاي موردي مصوب هيئت محترم وزيران هستند، ارزيابي
انطباق انجام مي گردد.
تذكر 26 : نظر به اينكه برخي از مخازن تحت فشار(از قبيل ديگهاي بخار و ديگهاي آب گرم و ... ) بايد در حين ساخت مورد بازرسي قرار گيرند، ارائه گواهينامه بازرسي ( منضم به گزارش بازرسي
حين ساخت) در مبداء براي آنها الزامي مي باشد و براي ساير مخازن تحت فشار (از قبيل سيلندرهاي آتش خاموش كن، سيلندرهاي گاز اكسيژن و ...) نيز به دليل انجام آزمون هاي مخرب ، توصيه
مي گردد ،گواهينامه بازرسي در مبداء دريافت و ارائه گردد.
تذكر 27 : نظر به اينكه وسايل شهربازي نيمه سنگين و سنگين و كابل راه ها (بالابرهاي كابلي - تله كابين و تله سييژ) بايد در حين ساخت مورد بازرسي قرار گيرند، ارائه گواهينامه بازرسي ( منضم
به گزارش بازرسي حين ساخت) در مبداء براي آنها الزامي مي باشد.
تذكر 28 : انواع لوازم و وسايل برقي خانگي و ابزارهاي برقي دستي بايد از نظر ايمني الكتريكي هم آزمون گردند.
635 مجاز مي باشد. - تذكر 29 : واردات پريزها و دو شاخه ها براي مصارف خانگي و مشابه در صورت انطباق با استاندارد ملي ايران به شماره 1
تذكر 30 : به دليل ممنوعيت واردات لوازم برقي خانگي و كالاي انفورماتيك اداري كه با مشخصات شبكه برق ايران (ولتاژ 220 ولت و فركانس 50 هرتز) مطابقت ندارند، فرايند ارزيابي انطباق آنها انجام نمي گردد. 

 تذكر 31 : به دليل ممنوعيت واردات لامپهاي التهابي رشتهاي بالاي 40 وات بر اساس قانون مصوب مورخ 9
1391/03/16 )، فرايند ارزيابي انطباق آنها انجام نمي گردد.
تذكر 32 : كالاهاي وارداتي بايد از نظر الزامات نشانه گذاري انطباق كامل با استاندارد ملي يا استاندارهاي مورد قبول داشته باشند. در صورت نقص نشانه گذاري، مطابق رويه ها و دستورالعمل هاي
درون سازماني اقدام مي گردد.
تذكر 33 : فهرست كالاهاي وارداتي كه بايد دستورالعمل فارسي (يا انگليسي) همراه داشته باشند و فهرست طبقه بندي كالاها در انتهاي اين فهرست آورده شده است.
تذكر 34 : فهرست كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري ، فهرست استانداردها و ضوابط فني مورد قبول سازمان ، فهرست كالاهاي مشمول ارائه دستورالعمل فارسي ( انگليسي) ، فهرست
خودروهاي سبك ، سنگين ، موتورسيكلت ها ، تراكتورهاي كشاورزي ، تايرهاي خودرو، تايرهاي موتورسيكلت، تايرهاي دوچرخه و باتري خودرو وارداتي داراي تاييد نوع صادره از سازمان ملي
استاندارد ايران ، فهرست كالاهاي مشمول اجراي مقررات برچسب انرژي ، فهرست تجهيزات الكترونيكي وارداتي داراي تاييديه آزمون هاي مخرب و ...... بر روي پرتال سازمان ملي استاندارد به آدرس www.isiri.gov.ir 
قسمت صادرات و واردات قابل دسترسي ميباشد.

کتاب کامل فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت قوانین استاندارد اجباری سال 1397از اینجا دانلود کنید

 

 

(DTC)شرکت دیده بان تجارت

ترخیص کالا

واردات

صادرات

ترانزیت

مشاوره گمرکی

حمل و نقل بین المللی