Contact us : 00987136360779

اصطلاحات بازرگانی که در هنگام خرید خارجی باید بدانید

حقوق و عوارض گمرکی در مقصدعملیات ترخیص کالا در مقصد بیمه
حمل به مقصد خریداربار گیری در وسیله حمل در بندر وارد کنندهفرود بار در بندر وارد کنندهحمل به بندرگاه وارد کنندهبارگیری در بندر صادرکنندهفرود بار در بندر صادر کنندهحمل به بندرگاه صادرکنندهپرداخت حقوق و عوارض گمرکی صادراتبارگیری در وسیله حمل در محل فروشندهنوع
 نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نهنهEXW
نهنهنه نه نه نه نه نه نهآری آری آری FCA
نهنهنهنهنه نه نه نهآریآری آری آریFAS
نهنهنهنهنهنه نه آری آری آری آری آری FOB
نهنهنهنهنهنه آری آری آریآری آری آریCFR
نهنهآرینهنهنه آریآری آری آریآری آری CIF
نهنهنهنهنهنه آری آری آری آری آری آری CPT
نهنه آرینهنهنه آریآریآریآریآریآری CIP
نهنهنهنهنهنهآریآریآریآریآریآری DAF
نهنه آرینهنهنهآریآریآریآریآریآری DES
نهنهآری نهنه آریآریآریآریآریآریآری DEQ
نهنهآری  آری آری آری آری آری آری آری آری آری DDU
 آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری آری DDP

 

اصطلاحات بازرگانی که در هنگام خرید خارجی باید بدانید 

      اصطلاحات بین‌المللی بازرگانی (اینکوترمز) به مسائلی که  مرتبط به حمل کالا از فروشنده به خریدار است می‌ پردازد. مسائلی شامل حمل کالاها، ترخیص کالا، صادرات و واردات کالاها، اینکه چه کسی مسئول پرداخت می‌باشد و اینکه خطر جابجایی و انتقال کالا در مراحل مختلف حمل بر عهده چه کسی می‌باشد. اینکوترمز به چهار گروه D-C-F-E با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده‌است.

   

     گروه E مخفف اصطلاح Ex- Works  تحویل کالا در نقطه حرکت در مبدأ

تحویل کالا در نقطه حرکت در مبدأ: در این روش فروشنده، کالا را در محل تولید و یا انبار کالا به خریدار تحویل می‌دهد و کلیه هزینه‌ها، اعم از بارگیری، حمل‌ونقل، بیمه، گمرک و ریسک خرابی کالا بر عهده خریدار است.

     

     گروه F تحویل کالا به خریدار بدون پرداخت کرایه حمل در مبدأ    

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده، کالا را در محلی که خریدار تعیین کرده تحویل وی می‌دهد. مهم‌ترین روش‌های موجود در این گروه عبارت‌اند از:

 

          FCA: مخفف (Free Carrier)

 • تحویل کالا به حمل کننده در مبدأ (تحویل کالا داخل کامیون، ریل و هواپیما)
 •  با توجه به اینکه محل تحویل کشور خریدار باشد، بارگیری با خریدار است و نقطه ریسک می‌باشد
 •  هزینه حمل و بیمه با خریدار است.
 •  عقد قرارداد حمل و بیمه با خریدار (نه الزاماً) است

 

       FAS: مخفف (Free Alongside Ship)

 • تحویل کالا در کنار کشتی در مبدأ
 •  محل خاتمه ریسک فروشنده کنار کشتی در بندر
 •  هزینه حمل و بیمه با خریدار است
 •  عقد قرارداد حمل و بیمه و بازرسی با خریدار است

 

       FOB: مخفف  (Free On Board)

 • تحویل کالا در عرشه کشتی در مبدأ
 •  فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی عبور داد ریسک خود را خاتمه داده‌است.
 •  هزینه حمل و بیمه با خریدار است
 •  عقد قرارداد حمل از بندر تحویل و بیمه و بازرسی با خریدار است

گروه C تحویل کالا در مبدأ به خریدار با پرداخت کرایه حمل

این گروه شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده باید مخارج کرایه را تا مقصد پرداخت نماید، ولی خطر فقدان یا خسارت و هزینه‌های اضافی بر عهده خریدار است. در این روش نوعی تقسیم مسئولیت بین خریدار و فروشنده اعمال شده‌است.

 

     CFR : مخفف (Cost and Freight)

 • هزینه و کرایه حمل تا مقصد همان C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی
 •  کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد
 •  هزینه بیمه با خریدار است
 •  هزینه حمل با فروشنده‌است
 • عقد قرارداد بیمه با خریدار است
 •  عقد قرارداد حمل با فروشنده است

 

CIF: مخفف (Cost, Insurance and Freight)

هزینه، بیمه و کرایه حمل تا مقصد مخصوص حمل دریایی می‌باشد

کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد.

 هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است

 عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است

 

CPT: مخفف (Carriage Paid To)

 • تحویل با پرداخت کرایه حمل تا مقصد
 •  حمل مرکب ولی بیشتر برای راه های زمینی یا هوایی استفاده می‌شود
 •  ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را تحویل اولین حمل کننده می‌دهد خاتمه میابد
 •  هزینه حمل با فروشنده تا نقطه معین طبق قرارداد
 •  هزینه بیمه خریدار و عقد قرارداد بازرسی با خریدار است

 

CIP: مخفف (Carriage and Insurance Paid to)

 • تحویل با پرداخت کرایه حمل و بیمه تا مقصد روش حمل مرکب می‌باشد.
 •  ریسک و مسئولیت فروشنده زمانی که کالا را به نقطه توافق شده می‌رساند خاتمه میابد
 •  هزینه بیمه و حمل با فروشنده‌است
 •  عقد قرارداد بیمه و حمل با فروشنده‌است
 •  عقد قرارداد بازرسی با خریدار است

 

   گروه D  تحویل کالا در مقصد

شامل اصطلاحاتی است که به موجب آن فروشنده مسئول رساندن کالا به نقطه یا محل مورد توافق شده در مقصد است و فروشنده کلیه خطرات و هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

 

DAF: مخفف (Delivered At Frontier)

تحویل در مرز (مرز تعیین شده): به طور عمده حمل به وسیله راه‌آهن انجام می‌شود و در این نوع حمل می‌توان سندی سراسری از راه‌آهن گرفت که کلیه عملیات حمل‌ونقل را تا مقصد نهایی در برگیرد و کالا را برای آن دوره زمانی بیمه نماید.

 

DES: مخفف (Delivered Ex Ship)

تحویل در عرشه کشتی (در مقصد): فروشنده کالا را در عرشه کشتی در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد و اقدامات و هزینه‌های ترخیص کالا جهت ورود به بندر مقصد برعهده خریدار است.

 

DEQ: مخفف (Delivered Ex Quay)

تحویل در اسکله (در مقصد): فروشنده وقتی کالا را از کشتی به اسکله انتقال داد و عوارض انتقال به اسکله مقصد را پرداخت نمود، در بندر مقصد تحویل خریدار می‌دهد.

 

DDU: مخفف (Delivered Duty Unpaid)

تحویل در مقصد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کالا را در کشور مقصد بدون انجام ترخیص کالا برای ورود و پرداخت عوارض تحویل دهد.

 

DDP: مخفف (Delivered Duty Paid)

تحویل در مقصد با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی: فروشنده کالا را در کشور مقصد پس از انجام ترخیص کالا و پرداخت عوارض تحویل خریدار می‌دهد.

 

 

در صورت تمایل جهت ثبت سفارش، ترخیص کالا، حمل ونقل بین المللی کالا، واردات و صادرات و نیاز به مشاوره با ما در ارتباط باشید.

(DTC)شرکت دیده بان تجارت

ترخیص کالا

واردات

صادرات

ترانزیت

مشاوره گمرکی

حمل و نقل بین المللی